Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 842976
 • Do końca roku: 253 dni
 • Do wakacji: 60 dni

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 03.07.2022

Poniżej przedstawiamy wniosek o dostęp do informacji publicznej jaki otrzymaliśmy dnia 03.07.2022 r.

ZAPYTANIE

 

PREAMBUŁA WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

 

Wnioskodawca jest świadomy, że nie  zawsze administrator zna przepisy RODO, jednak to na nim spoczywa obowiązek wyboru INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI.

 

Art 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

 

Według UODO Karami administracyjnymi obwarowane są zatem zarówno poszczególne obowiązki administratorów danych dotyczące także wyznaczania IOD. To na administratorze spoczywa ciężar wyznaczenia IOD zgodnie z kwalifikacjami i wiedzą prawniczą: https://uodo.gov.pl/pl/225/637

Jednakże warto zrealizować rekonesans - w tym obszarze i dokonać stosownej analizy - wykazując troskę o bezpieczeństwo danych oraz wydatkowanie środków publicznych na IOD zgodnie z kwalifikacjami. Tymczasem często na IOD są wybierani osoby nie mające kwalifikacji, wiedzy prawniczej. Co gorsza często takie funkcje piastują osoby z wykształceniem informatycznym.

Media i UODO  donoszą o sytuacjach typu - vide - http://www.tvp.info/35(Materiał TVP info z 2019 r.) 

 Powyższe informacje utwierdzają nas w tym, że sanacja i wydatkowanie pieniędzy podatników w tym obszarze wydaje się niezbędne, ale wyłącznie na osoby mające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rzeczonym art. 37 ust. 5 RODO.

Zdaniem Wnioskodawcy: 

Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega  poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru  (w skali mikro) również w Gminach 

- proces ten  będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno   -często są to osoby przypadkowe lub informatycy, zewnętrzni IOD nie mający wiedzy prawniczej.

W związku z powyższym: 

I Wniosek: 

 

 • 1.1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10)   - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie :

 

Po analizie jednostek :

 • Jeśli odpowiedź jest twierdząca wnosimy o wykazanie kwalifikacji IOD w zakresie wiedzy prawniczej?

Odpowiedź: Funkcję IOD pełni Pani Alicja Surel, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych OIRP w Białymstoku. IOD posiada uprawnienia do pełnienia funkcji IOD – przedłożyła certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych z maja 2018 r. i świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych UwB w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z dnia 3 sierpnia 2020 r. nr 19/BIODO-III/2020. Posiada praktykę w zakresie wdrażania procedur ochrony danych osobowych od 2014 r.

 • Kto weryfikował kwalifikacje IOD przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź: Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.

 • Przypominamy, że funkcją IOD dotyczy osoby fizycznej i konkretna osoba musi się legitymować odpowiednimi kwalifikacjami ( wiedza praktyczna i prawnicza).

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • W jaki sposób odbywają się systematyczne szkolenia pracowników prowadzone przez IOD. Proszę wskazać, kiedy miały one miejsce oraz zakres szkolenia – pomijając ogólny instruktaż i zapoznanie się z przepisami dot. ochrony danych.

Odpowiedź: Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym przy okazji Rad Pedagogicznych. Szkolenia odbyły się 12.09.2018 r., 28.08.2019 r., 26.08.2020 r., 12.12.2021 r. W 2022 r. zaplanowano szkolenie na dzień 29.08.

Zakres szkolenia w załączniku.

 • Czy na bieżąco przekazywane są IOD do akceptacji pod względem prawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych projekty dokumentów tj. projekty umów, informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznych, projekty przepisów wewnętrznych związanych z udostępnianiem bądź pozyskiwaniem danych osobowych.

Odpowiedź: Tak.

 

 • 1.2) Dodatkowo, w kontekście pytania-  w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o :

-  wyszczególnienie szkoleń jakie iod przeprowadził w podmiocie ( data, plan, czas trwania, podpisy)

Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym przy okazji Rad Pedagogicznych. Szkolenia odbyły się 12.09.2018 r., 28.08.2019 r., 26.08.2020 r., 12.12.2021 r. W 2022 r. zaplanowano szkolenie na dzień 29.08. Szkolenia trwają 3 godziny. Plan w załączniku.

 

-czy posiadacie dyplomy z wykształcenia prawniczego IOD?

Odpowiedź: Tak.

 

Stan na dzień złożenia niniejszego wniosku – dotyczący 2019 -2022r.  

 

Nadmieniamy, iż powyższe pytania o informację publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar  RODO i kwalifikacji IOD a zwłaszcza doświadczenia i wiedzy prawniczej wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur aby takie „przypadkowe" osoby nie pełniły takich funkcji. Według UODO działanie polegające na wysyłaniu zdalnie raportów i dostęp do folderów jednakowych dla wszystkich podmiotów jest nieprawidłowe.