Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 881054
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia, a nawet młodsze. Gdy w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji  w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Wnioski należy składać

do 30 maja 2022 r.

osobiście w sekretariacie SSM I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17
lub drogą elektroniczną na adres email:

rekrutacja@ssmsokolka.pl

W przypadku wysłania wniosku wersją elektroniczną  oryginały dokumentów i zaświadczenia należy dostarczyć
najpóźniej w dniu przesłuchań.

 

 

 

Badania kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach odbęda się 4 czerwca 2022 (sobota). O szczegółach i harmonogramie przesłuchań będziemy informować na bieżąco poprzez wiadomośc e-mail podany we wniosku kandydata.

 

UWAGA!


Jak przebiegają przesłuchania można zobaczyć na przykładzie - kliknij TUTAJ.

 

ZAŁĄCZNIKI do wniosku, które należy złożyć to:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki  (obowiązkowe) - przykładowy formularz do uzupełnienia przez lekarza -  załącznik 1, do pobrania poniżej;

2) zdjęcie kandydata do szkoły – zdjęcie, na którym widoczna jest twarz kandydata, należy wysłać wraz z wnioskiem, w formacie JPG. Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem kandydata. (obowiązkowe);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Złożenie oświadczenia, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), jak również złożenie dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3, 4, 5 jest dobrowolne, jednak w przypadku określonym w § 33 ust. 2 Statutu Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie wniosku LITERAMI DRUKOWANYMI.

Druk wniosku i wzór zaświadczenia od lekarza można pobrać poniżej.

Masz pytania?
Zadzwoń pod numer (85) 711 28 17 
lub napisz na adres: sekretariat@ssmsokolka.pl