Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 881091
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że można już składać wnioski do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2019 r. do godz. 17:00.

Druk można pobrać poniżej.

 

Niezbędne dokumenty

W sekretariacie SSM I st., pok. 17 wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki;*

2) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

*UWAGA! Warunkiem dopuszczenia kandydata do badania uzdolnień (rekrutacji) jest dołączenie do Wniosku zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku, jeżeli dziecko kończy w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat, w przypadku jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dodatkowe konsultacje

Szkoła organizuje dwa spotkania – konsultacje dla rodziców i kandydatów do szkoły przybliżające zasady i sposób prowadzenia badań predyspozycji do nauki w szkole muzycznej.

Odbędą się one 18 maja 2019 w godzinach:

9:30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 6 do 10 lat

10 :30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Badania przydatności

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach. Każdy kandydat powinien przygotować piosenkę, którą zaprezentuje podczas badań.

Badania odbędą się:

27 maja 2019 – badania uzdolnień ogólnomuzycznych

29 i 30 maja 2019 –  badanie predyspozycji fizycznych i manualnych do gry na wybranym instrumencie.

Godziny rozpoczynania badań z podziałem kandydatów na sale zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń SSM I stopnia w dniu 24 maja 2019r. Prosimy o osobiste sprawdzenie godziny rozpoczynania badań – informacje nie będą podawane telefonicznie.

Kandydata obowiązują dwa lub trzy dni badań.

Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach.