Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 881068
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kartka z kalendarza

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 6 do 16 roku życia. Gdy w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji  w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

rekrutacja 2024 2025

 

Wnioski można składać

do 5 czerwca 2024 r.

osobiście w sekretariacie SSM I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17

lub drogą elektroniczną na adres email: rekrutacja@ssmsokolka.pl

W przypadku wysłania wniosku wersją elektroniczną  oryginały dokumentów i zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchań.

 

 

Badania kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na instrumentach odbędą się

8 czerwca 2024 (sobota) w budynku szkoły ul. Mickiewicza 2a.

 

Jak przebiegają przesłuchania można zobaczyć na przykładzie poniżej:

UWAGA! 

ZAŁĄCZNIKI do wniosku, które należy złożyć to:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki; (wzór zaświadczenia w plikach do pobrania - załącznik nr 1
2) zdjęcie kandydata do szkoły

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44)

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu
; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (na podstawie art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dz.U z 2023 r. poz. 2809);

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Złożenie oświadczenia, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), jak również złożenie dokumentów wymienionych w załącznikach nr  3, 5 jest dobrowolne, jednak w przypadku określonym w § 33 ust. 2 Statutu Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie wniosku LITERAMI DRUKOWANYMI.

Druk wniosku kandydata do szkoły,  wzór zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka można pobrać poniżej.

Masz pytania?
Zadzwoń pod numer (85) 711 28 17 
lub napisz na adres: sekretariat@ssmsokolka.pl