REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Powiększ obraz

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że można już składać wnioski do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2019 r. do godz. 17:00.

Druk można pobrać poniżej.

Wniosek kandydata o przyjęcie do SSM I st. w Sokółce 2019_2020

Niezbędne dokumenty

W sekretariacie SSM I st., pok. 17 wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki;*

2) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

*UWAGA! Warunkiem dopuszczenia kandydata do badania uzdolnień (rekrutacji) jest dołączenie do Wniosku zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku, jeżeli dziecko kończy w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat, w przypadku jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dodatkowe konsultacje

Szkoła organizuje dwa spotkania – konsultacje dla rodziców i kandydatów do szkoły przybliżające zasady i sposób prowadzenia
badań predyspozycji do nauki w szkole muzycznej.

Odbędą się one 18 maja 2019 w godzinach:

9:30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 6 do 10 lat

10 :30 – dla rodziców i dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Badania przydatności

O przyjęciu do szkoły decydują wyniki badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na instrumentach.
Każdy kandydat powinien przygotować piosenkę, którą zaprezentuje podczas badań.

Badania odbędą się:

27 maja 2019 – badania uzdolnień ogólnomuzycznych

29 i 30 maja 2019 –  badanie predyspozycji fizycznych i manualnych do gry na wybranym instrumencie.

Godziny rozpoczynania badań z podziałem kandydatów na sale zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
SSM I stopnia w dniu 24 maja 2019r. Prosimy o osobiste sprawdzenie godziny rozpoczynania badań – informacje nie będą
podawane telefonicznie.

Kandydata obowiązują dwa lub trzy dni badań.

Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach.

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja sekretariat będzie zamknięty.