Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 474039
 • Do końca roku: 100 dni
 • Do wakacji: 275 dni

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Rekrutacja na rok 2020/2021

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

W związku z pandemią Covid-19 termin składania wniosków został przedłużony do 22 czerwca 2020.

W nioski należy składać drogą elektroniczną pliku PDF lub JPG.

Szkoła muzyczna w Sokółce oferuje możliwość kształcenia w I stopniu dzieci i młodzieży,  na jednym
z dziesięciu instrumentów, tj.:

 • akordeon,
 • flet,
 • fortepian,
 • gitara,
 • klarnet,
 • puzon,
 • saksofon,
 • skrzypce,
 • trąbka,
 • waltornia.

W szkole realizowane są indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie, zbiorowe lekcje z rytmiki, audycji muzycznych, chóru, kształcenia słuchu oraz zespołów muzycznych objętych ramowym planem nauczania.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji jedynie w przypadku, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres email:

rekrutacja@ssmsokolka.pl

lub listownie na adres szkoły:

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce,

ul. Mickiewicza 2a,16-100 Sokółka,

do 22 czerwca 2020 r.

 

O datach badań przydatności kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji do nauki gry na instrumentach, będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.ssmsokolka.pl oraz na profilu facebookowym szkoły #ssmsokolka.

UWAGA!

Załączniki do wniosku/zaświadczenia, które należy złożyć (po ustaniu stanu pandemii) to:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st.
od lekarza podstawowej opieki;

2) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (nie dotyczy dzieci przedszkolnych);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata
lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 poz. 426);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Złożenie oświadczenia, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), jak również złożenie dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3, 4, 5 jest dobrowolne, jednak w przypadku określonym w § 33 ust. 2 Statutu Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Prosimy o rzetelne uzupełnienie druku, który można pobrać poniżej. Oryginały wniosków oraz niezbędne zaświadczenia, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły muzycznej niezwłocznie po zakończeniu stanu pandemii w kraju.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer (85) 711 28 17 (poczekaj więcej niż 8 sygnałów) lub napisz na adres: sekretariat@ssmsokolka.pl