Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 2A

tel. 85 711 28 17

Adres

16-100 Sokółka


ul. Mickiewicza 2A


tel. 85 711 28 17


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 669268
 • Do końca roku: 328 dni
 • Do wakacji: 137 dni

Kontakt

SSM I st. w Sokółce

ul. Mickiewicza 2a

16-100 Sokółka

sekretariat@ssmsokolka.pl

tel. (85 )711 28 17

Regulamin funkcjonowania szkoły podczas COVID-19

Szanowni Rodzice,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce podczas pandemiii COVID-19, którą można przeczytać poniżej lub pobrać.

 

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W SOKÓŁCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

 

Poniższe procedury funkcjonowania szkoły zostały sporządzone na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

 1. I.                   ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

 1. Od 1 września 2020 roku w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie, wszystkich obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół
  i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: mieszane (hybrydowe) i kształcenie zdalne.
 3. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowi uczniowie nie posiadający żadnych objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz w przypadku gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko wyłącznie przez zdrowego rodzica lub opiekuna. W drodze do szkoły rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności i przestrzegania aktualnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w sferze publicznej.
 5. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko do szkoły, powinien zostać na zewnątrz.
  W miarę konieczności, ma dostęp tylko wyznaczonej strefy, tym przypadku jest hol przy drzwiach wejściowych do szkoły, jeżeli jest w maseczce i z zachowuje dystans społeczny 1,5 m. Poza strefę bezpieczeństwa przechodzi tylko i wyłącznie dziecko.
 6. Jedynie na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego na zajęciach indywidualnych z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i w maseczce, może przebywać jeden opiekun/rodzic.
 7. W szkole nie mogą przebywać osoby trzecie. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność, powinny zachować wszelkie środki ostrożności, tj. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego wynoszącego ok. 1.5 m.
 8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce przy wejściu dostępnym środkiem do dezynfekcji.
 9. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły ma obowiązek, czynić starania, aby zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób.
 10. Uczniowie przebywający w szkole nie mają obowiązku noszenia maseczek.
 11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny. Dzieci są zobowiązane do regularnego mycia rąk mydłem. Wskazana jest też ochrona podczas kichania i kaszlu, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Należy wietrzyć salę i korytarze, przynajmniej raz na godzinę.
 13. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych, w szczególności  gorączka i kaszel należy natychmiast go odizolować w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu bądź miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (w tej sytuacji wskazany jest własny środek transportu).
 14. Różnego rodzaju przedmioty oraz sprzęty znajdujące się w sali, których nie można umyć lub zdezynfekować, należy usunąć bądź też uniemożliwić do nich dostęp.
 15. Sprzęt i instrumenty (np. fortepian/pianino, akordeon), z których korzysta się podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować po każdych zajęciach.
 16. Uczniowie posiadają własne podręczniki i przybory, które podczas zajęć mogą się znajdować na stoliku ucznia, w tornistrze lub w szafce szkolnej. Zabronione jest wymienianie się przyborami szkolnymi lub podręcznikami między sobą.
 17. Uczniowie nie powinni wnosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów i instrumentów innym, natomiast rodzice/opiekunowie są zobowiązani je czyścić i regularnie dezynfekować.
 18. Wypożyczanie książek i innych materiałów będzie możliwe z uwzględnieniem koniecznego okresu 2-dniowej kwarantanny.

 

II. HIGIENA ORAZ CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Po wejściu do szkoły każdy zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji.
 2. Każdy powinien regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 3. Codziennie należy dbać o czystość ciągów komunikacyjnych, tj. szatnia, sala, toaleta oraz należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, blaty stolików, włączniki, itp.
 4. Wskazana jest również dezynfekcja instrumentów, które znajdują się w salach lekcyjnych.
 5. W łazienkach wywieszone są instrukcje ze wskazówkami jak prawidłowo myć ręce.
 6. Zapewniona jest regularna dezynfekcja toalet.

 

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły należy niezwłocznie odizolować go w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u pracownika szkoły zobowiązany jest on do pozostania w domu i natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskanie teleporady medycznej, a przy pogarszającym się stanie zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażeniem Covid-19.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika będącego na stanowisku pracy zobowiązany jest on skonsultować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej.
 5. Obszar, po którym przemieszczał się i przebywał pracownik, u którego wystąpiła infekcja dróg oddechowych, natychmiast należy poddać dokładnemu sprzątaniu, a także zdezynfekować powierzchnie dotykowe, np. klamki, poręcze, uchwyty itp.
 6. W sytuacji, gdy wystąpi potwierdzenie zakażenia Covid-19 na obszarze szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy sporządzić listę osób, które przebywały w tym samym czasie i w tym samym miejscu co osoba z podejrzeniem zakażenia i stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu uzyskania porady.

 

IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

 1. Dyrektor opracowuje procedury funkcjonowania szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także wytycznymi MEN, GIS, MZ dotyczących zwiększonego reżimu sanitarnego.
 2. Dyrektor szkoły zapewnia środki bezpieczeństwa wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły, tj. zaopatrzenie w środki do dezynfekcji.
 3. Codziennie nadzoruje wszystkie czynności dotyczące wzmożonego reżimu sanitarnego.
 4. Decyduje o miejscu zorganizowania izolacji osobom, które mają podejrzenie zakażeniem Covid-19.
 5.  W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid-19, odsuwa pracownika od pracy oraz powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

 

V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik szkoły ma w obowiązku obserwować swój stan zdrowia
  i samopoczucia.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Gdy istnieje podejrzenie zarażeniem Covid-19, pracownik zobowiązany jest
  do natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, skontaktowania się z lekarzem i pozostania w domu.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły mają w obowiązku zdezynfekować ręce zaraz po wejściu, jak i przy wyjściu z budynku. Również w trakcie pracy wskazana jest regularna dezynfekcja rąk oraz mycie wodą z mydłem.
 5. Pracownicy pedagogiczni:

a)      pracują według harmonogramu z uczniami, wyznaczonego przez dyrektora szkoły,

b)      wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia
Covid-19,

c)      pilnują aby dzieci nie wychodziły poza teren szkoły,

d)      nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły np. spacer,

e)      unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na zewnątrz, pilnują aby dzieci zachowały bezpieczny odstęp od siebie,

f)       regularnie wietrzą sale, w których pracują,

g)      organizują przerwy dla swojej grupy,  

h)      dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można dezynfekować lub są zbędne,

i)       dbają o dezynfekcję instrumentów, np. fortepian/pianino, akordeon,

j)       zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący przynajmniej 1,5 metra,

k)      zobowiązani są do odizolowania ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenie Covid-19.

 1. Pracownicy obsługi i administracji:

a)      podczas pracy zachowują szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa,

b)      zachowują dystans społeczny, utrzymując odległość ok. 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy,

c)      w miarę możliwości ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami,

d)      regularnie wietrzą pomieszczenia, w których pracują,

e)      powierzchnie dotykowe, np. biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym,

f)       wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie i starannie sprzątają z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego.

 1. Uczniowie poniżej 7 roku życia po przyjściu do szkoły odbierani są
  od opiekunów/rodziców w szatnia, a po zakończonych zajęciach odprowadzają
  do szatni i przekazują rodzicom/opiekunom.

 

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z Procedurami funkcjonowania Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce w czasie pandemii Covid-19.
 2. 2.      Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, nie posiadający niepokojących objawów chorobowych, np. kaszel, katar , gorączka, duszności itp.
 3. 3.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani są na bieżąco do przekazywania informacji o stanie zdrowia ucznia dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi.
 4. W przypadku gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie, rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić tą sytuację dyrektorowi szkoły bądź nauczycielowi oraz nie posyłać dziecka do szkoły.
 5. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki, a w przypadku nie odebrania – natychmiastowego oddzwonienia.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są także do pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych rzeczy do szkoły, mierzenia temperatury u dziecka i przypominaniu dziecku o podstawowych zasadach higieny, tj. regularne mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz o zasłanianiu twarzy podczas kasłania i kichania.